Miten huolehditaan työhyvinvoinnista?

Työhön liittyvät monimuotoiset joustot ovat lisääntymässä ja niitä arvostetaan. Parhaimmillaan työ joustaa yksityiselämän tarpeiden mukaan. Vastavuoroisesti ollaan valmiita puurtamaan joskus pitkääkin päivää. Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, kun työaika ja -paikka vaihtelevat hyvinkin paljon? Siitä kertoo Työturvallisuuskeskuksen (TTK) asiantuntija Päivi Rauramo Work goes happy -työhyvinvointikiertueella 3.10.2012 Tampereella.

Työsuhteet ja työajat monimuotoistuvat, epätyypilliset työsuhteet ovat tulleet työmarkkinoille jäädäkseen. Kokonaiskuormitus muodostuu sekä työn että vapaa-ajan yhteisvaikutuksesta. Jos työntekijä ehtii toipua työpäivän aikana tai pian sen päätyttyä rasituksesta ja pystyy viettämään täysipainoista, virikkeellistä vapaa-aikaa, ponnistelujen ja palautumisen välillä vallitsee tasapaino.

– Jos palautuminen ei ole mahdollista tai riittävää, ihmisen on koko ajan ponnisteltava yhä enemmän selviytyäkseen työstään. Tällainen tilanne altistaa terveyttä haittaavalle kuormittumiselle ja työuupumukselle, Rauramo sanoo.

Ihmisen kokema kuormitus on yksilöllistä.

– Jonkun mielestä jatkuvat uudet haasteet ja muutokset tuntuvat rasittavilta, kun taas jollekulle toiselle ne ovat keskeinen motivaatiotekijä, Rauramo toteaa.

Keskeisiä, haitalliselle stressille altistavia, yksilöpsykologisia tekijöitä ovat tunnollisuus, vaativuus ja taipumus perfektionismiin. Muut tekijät liittyvät organisaatioon, työyhteisöön ja -ympäristöön sekä yksityiselämän tilanteeseen mukaan lukien terveys, elämäntavat, ihmissuhteet ja talous.

Työn ja voimavarojen yhteensopivuus

 • Kuormitus on ihmiselle välttämätöntä.
 • Liiallinen kuormitus aiheuttaa kuormittuneisuutta.
 • Sopiva kuormitus mahdollistaa riittävän palautumisen.
 • Työn jälkeen pystyy rentoutumaan melko pian ja nukkumaan mennessä on levollinen olo.
 • Herätessä tuntee itsensä levänneeksi ja työssä vireäksi.
 • Terve ihminen kestää yleensä lyhytaikaisesti voimakkaitakin kuormitushuippuja.
 • Pitkäaikainen tai liian voimakas kuormitus altistaa sairastumiselle.
 • Oleellista on palautuminen ja kohtuus.

Mobiili työ ja On line -elämä

Monilla työpaikoilla työskentelee yhä enemmän liikkuvaa ja monipaikkaista tietotyötä tekeviä eli mobiileja työntekijöitä. Mobiililla työllä tarkoitetaan sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden (ICT) tukemaa liikkuvaa työtä. Matkustamisen kuormittavuuteen vaikuttavat matkapäivien määrä, matkojen pituus ja se, sisältyykö matkustaminen työaikaan vai tehdäänkö työmatkat vapaa-ajalla.

– Sosiaalinen media saattaa imaista mukaan illalla, kun olisi unen aika, tai kesken työpäivän, ja siten työtehtävät voivat siirtyä varsinaisen työajan jälkeen tehtäviksi, Rauramo muistuttaa. Jos lyhyetkin tauot täytetään musiikilla, kuvilla ja tekstiviesteillä, aivot väsyvät, suorituskyky laskee ja unen laatu heikkenee.

Hyvä työ ja elämä

– Kunkin yksilön on aika ajoin hyvä pysähtyä pohtimaan tekijöitä, jotka aiheuttavat haitallista kuormittumista itselle, ja sitten puntaroida vaikkapa esimiehen, asiantuntijan, puolison tai ystävän kanssa, miten tilannetta voisi parantaa, Rauramo korostaa.

Työnantajan vastuulla on seurata työntekijöiden työaikaa ja kuormittumista sekä ryhtyä toimiin, kun normeista poiketaan tai haitallista kuormittumista ilmenee. Organisaatiokulttuuri arvoineen luo edellytykset työn ja vapaa-ajan onnistuneelle yhteensovittamiselle. Vapaus vaatii vastuuta. Perustehtävän ymmärtäminen, säännöt, sopimukset ja vastuullinen toiminta kaikilla tasoilla kaipaavat tuekseen aitoa välittämistä. Työntekijän tukeminen eri elämän vaiheissa on tärkeää

Tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi

 • Vallitsevatko työpaikalla realistiset odotukset ja normit ”sopivasta” työpäivän pituudesta?
 • Uskallanko lähteä töistä ajoissa ja kieltäytyä (jatkuvista) ylitöistä?
 • Mihin työaika todellisuudessa kuluu? Mihin sen pitäisi kulua? Tunnistatko ”aikavarkaita”?
 • Mitkä tekijät työssä ja vapaa-ajalla häiritsevät tai estävät työn sujumista ja hyvinvointia? Mitkä tukevat?

Muista myös

 • Vähemmän on enemmän: mieti, mikä on tärkeää ja keskitä voimavarsi siihen.
 • Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty: Tee päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosisuunnitelmat ja pitäydy niissä.
 • Uskalla sanoa EI: Pidä huolta oman vapaa-ajan viettoon liittyvästä vaikutus- ja valintamahdollisuudesta sekä päätöksenteosta.

Lisätietoja

tuottavuustyo.fi on uudistettu

TTK:n ja työmarkkinajärjestöjen ylläpitämä tuottavuustyo.fi-sivusto on uudistettu. Sivuston tavoitteena on tukea johdon ja henkilöstön yhteistyötä työpaikkojen tuottavuuden kehittämisessä.

Sivustolla esitellään käytännönläheisesti työpaikkojen tuottavuuden kehittämiseen vaikuttavia yhdeksää tekijää: hyvä johtaminen, yhteistyö ja verkostot, sujuvat työprosessit, innovaatiot, hyvä laatu, joustavat työajat, työhyvinvointi, palkitseminen ja hyvä ammattitaito. Siellä kerrotaan myös työpaikkojen onnistuneista tuottavuustoimista ja julkaistaan tuottavuusaiheisia artikkeleita sekä esitellään TTK:n ja muiden koulutusyrittäjien tuottavuuteen liittyvää koulutustarjontaa.

Sivustolla seurataan myös työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laaditun Työelämän kehittämisstrategian edistymistä. Siellä esitellään Tekesin ja Työsuojelurahaston tukemien kehittämishankkeiden tuloksia ja käytännön sovellutuksia.

TTK on uudistanut sivuston yhteistyössä työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen kanssa. Työmarkkinajärjestöillä on myös keskeinen rooli hallituksen starttaaman työelämän kehittämisstrategian suunnittelussa ja käytännön toimien ohjaamisessa.

– Yhteisen ponnistelun tavoitteena on yritysten ja julkisten organisaatioiden menestyvä toiminta, työpaikkojen pitäminen Suomessa sekä uusien työpaikkojen luominen, sanoo TTK:n työelämän kehittämisestä ja tuottavuudesta vastaava asiantuntija Risto Tanskanen.

Strategialla tavoitellaan työelämän pitkäjänteistä kehittämistä aina vuoteen 2020 saakka. Sen tavoitteena on parantaa työelämän laatua, työhyvinvointia sekä tuottavuutta ja tuloksellisuutta – myös työllisyysastetta.

Lisätietoja: www. tuottavuustyo.fi

Työhyvinvoinnin perustyöhön uutta virtaa

Työelämälle haetaan nyt laatua ja työhyvinvoinnista välinettä kestäville työurille. Työhyvinvointia voi edistää ja kehittää, mutta miten? Työturvallisuuskeskuksen (TTK) Työhyvinvointikortti-koulutus ja Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka verkossa: sykettätyöhön.fi antavat vastauksia työhyvinvoinnin perusasioista.

Työhyvinvointi rakentuu työpaikan arjessa, ja siitä on vastuussa koko työyhteisö. Työhyvinvointi tarkoittaa terveellistä, turvallista ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Siihen kuuluu myös kokemus työn mielekkyydestä ja tuesta elämän hallinnalle.

Työhyvinvointikortti-koulutuksesta vauhtia

TTK tarjoaa työpaikoille Työhyvinvointikortti-koulutusta yhdeksi työhyvinvoinnin edistämisvälineeksi. Päivän koulutuksessa keskitytään perusasioihin. Ensin työhyvinvoinnille annetaan sisältö sen osatekijöiden, roolien, vastuiden ja säädösten kautta. Sitten keskitytään johtamiseen, osaamiseen, työyhteisön toimintaan ja yhteistyöhön, terveyden ja työkyvyn edistämiseen.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jossa arvioidaan työpaikan työhyvinvoinnin tilannetta, voimavaroja ja kehittämistarpeita. Koulutuksen jälkeen tehtävää jatketaan työpaikalla.

Kiinnostusta riittää – kortteja tuhannella

Työhyvinvointrikortti-koulutukset alkoivat syksyllä 2011, sitä ennen koulutusta pilotoitiin lähes 20 työpaikalla. Koulutus on kiinnostanut niin esimiehiä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöitä kuin työntekijöitäkin. Työhyvinvointikortti oli tammikuussa jo 1000 henkilöllä.

Palautteissa on kiitelty päivän monipuolisuutta ja tarpeellisuutta. Koulutus herättää osallistujat miettimään, miten yhteistyöllä voi edistää työhyvinvointia ja millaisia kehittämispolkuja työpaikalla tarvitaan. Ideat kirjataan muistiin välittömästi. Avoin koulutus motivoi osallistujat muutosagenteiksi työpaikoillaan.

Sykettätyöhön.fi – ilmainen palvelu työhyvinvoinnin perustyöhön

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka verkossa sykettätyöhön.fi avattiin tammikuussa 2012. Sykettä työhön tarvitaan, mutta ylikierroksista kannattaa pyristellä pois. Verkkopalvelun sisällöt tukevat Työhyvinvointikortti-koulutuksen sisältöjä: työhyvinvointi johtamisessa, toimiva työyhteisö, työn vaarojen ja kuormituksen hallinta, osaamisen kehittäminen ja terveys ja työkyky.

Palvelu auttaa ratkomaan ongelmia, jotka haittaavat sujuvaa työntekoa. Se on suunnattu erityisesti pk-yrityksille työhyvinvoinnin perustyön tekemiseen ja kehittämiseen.

Palveluun rekisteröitynyt asiakas kokoaa ohjatusti työpaikan työhyvinvoinnin perustiedot yhteen. Hän voi kerätä myös työkollegojensa mielipiteet työhyvinvoinnin tasosta. Tulosten perusteella käyttäjä saa automaattisesti toimenpide-ehdotuksia ja tehtävälistaa kehittämistyöhön. Myös tietopankki ja suora yhteys alan asiantuntijoihin vauhdittavat työhyvinvointiin panostusta.

Tervetuloa mukaan

Kuukausittaisilla Sykettä työhön -tapahtumaviikoilla voi ladata uutta videomateriaalia työhyvinvointityön tueksi, esittää online-kysymyksiä asiantuntijalle ja lukea työpaikkaesimerkkejä.
Tapahtumaviikot ovat myös TTK:n kumppaniverkostolle ja esimerkillisille työpaikoille paikka näkyä ja kuulua. TTK on kokoamassa maan johtavia työhyvinvoinnin asiantuntijoita mukaan sisällön kehitykseen. Heidän kanssaan palvelusta kasvaa entistä kiinnostavampi.

Kirjoittajat
Asiantuntija Pirkko Mäkinen, TTK, vastuualueina työterveyshuolto, työhyvinvointi, Työhyvinvointikortti
Asiantuntija Jarna Savolainen, TTK, vastuualueina työhyvinvoinnin palvelut ja kohtaamispaikka

Työhyvinvointikortti


Työhyvinvointikortti-koulutus – sysäys työhyvinvoinnin kehittämiseen
http://www.tyohyvinvointikortti.fi

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka verkossa on ilmainen palvelu työpaikkojen työhyvinvoinnin perustyöhön.
http://www.sykettätyöhön.fi
http://www.facebook.com/tyohyvinvointi

Keskustelua, kommentointia, verkostoitumista http://www.ttk.fi/paiva_tyohyvinvoinnille_blogi