Think Ink 2016 -kilpailuun 63 ideaa

Think Ink 2016 -kilpailun ideahaku on päättynyt. Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä 63 ideaa. Tuomaristo valitsee maaliskuun aikana 12–16 parasta ja lupaavinta ideaa pitchauskierrokselle, joka pidetään 6.4. Helsingissä.

Hakemusten ja pitchausten perusteella tuomaristo valitsee 8–10 parasta säätiön tukemalle kehittämisjaksolle, joka kestää huhtikuun lopusta syyskuulle. Kehitysjaksolle päässeet ideat julkistetaan huhtikuussa. Lokakuussa valitaan voittajat ja palkinnot jaetaan marraskuussa.

Lisätiedot:
Helene Juhola, asiamies
helene.juhola@vkl.fi

Think Ink>>

Drupa lähestyy!

Logo-touch-the-future

 

 

 

 

 

 

Drupa-messut 31.5.-10.6. Düsseldorfissa esittelee megatrendejä ja cross-mediaratkaisuja. Ilmeeltään uudistunut tapahtuma siirtyy nyt myös järjestettäväksi joka kolmas vuosi. Teeman ”Kosketus tulevaisuuteen” alla tapahtuma tarjoaa alustan, jolla tulevaisuuden teknologiat esittäytyvät. Näistä esimerkkeinä uuden sukupolven pakkausratkaisut, 3D tulostus, funktionaalinen ja vihreä painotekniikka.
>>Lue lisää http://www.drupa.com

 

PacTec-palkintohaku on käynnistynyt

Pakkauksella on tärkeä rooli tuotteen suojaamisessa, tuotannon ja jakelun mahdollistamisessa, käytön ohjeistuksessa, käyttömukavuuden parantamisessa sekä brändin luomisessa. Pakkauksia on kaikkialla – ketkä ansaitsevat pakkausalan palkinnon?

Suomen Messusäätiö palkitsee ansioituneita pakkausalan toimijoita PacTec-messuilla 20.–22.9. Messukeskuksessa Helsingissä. PacTec-palkinto jaetaan kahdessa sarjassa. Avoimeen sarjaan voivat osallistua kaikki pakkausalan toimijat, jotka toiminnallaan vievät eteenpäin alan käytäntöjä.

Avoimen sarjan voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 3000 euron stipendillä. Pakkausalan opiskelijat suunnittelevat tulevaisuuden pakkauksia. Heillä on suuri merkitys pakkausalan tulevaisuuden kehittämisessä. PacTec-palkinnon opiskelijasarjaan voivat osallistua alan opiskelijat tai opiskelijaryhmät. Voittaja palkitaan 2000 € stipendillä, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö.

Palkinnon voi saada innovatiivinen pakkaus, pakkausidea tai ansiokas pakkausteko. Palkinto luovutetaan pakkaukselle tai konseptille, joka täyttää seuraavat hyvän pakkauksen kriteerit:

• suojaa tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta
• säilyttää pakatun tuotteen ominaisuudet
• mahdollistaa tehokkaan tuotannon ja jakelun
• kertoo tuotteesta ja sen käytöstä
• parantaa käyttäjän ja käytön mukavuutta
• vähentää hävikkiä
• tukee tuotteen brändiä
• helpottaa pakkauksen kierrättämistä.

Palkintoa voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen alla olevaan osoitteeseen viimeistään 30.6.2016:
Messukeskus Helsinki
tiedottaja Jaana Matilainen
PL 21 (Messuaukio 1), 00521 Helsinki

Palkintoraatina toimii PacTec-messujen kehitysryhmä puheenjohtajanaan Suomen Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä.
PacTec-pakkauspalkinnot jaetaan PacTec-messuilla Messukeskuksessa Helsingissä 20.–22.9. Samaan aikaan myös PlasTec, FoodTec ja SignTec.

Lisätietoja PacTec-messuista ja palkinnosta: Messukeskus Helsinki, tiedottaja Jaana Matilainen, p. 050 309 5130, etunimi.sukunimi@messukeskus.com

www.pactec.fi, #pactec2016

Työturvallisuuskulttuuri tuloksen tekijänä

Hyvä työturvallisuuskulttuuri vaikuttaa osaamiseen, asennoitumiseen ja käyttäytymiseen työsuojeluasioissa. Hyvä kulttuuri vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin sekä sitä kautta myös tuloksen tekoon.

Kulttuurikäsitteellä tarkoitetaan tietyn ihmisryhmän tai yhteisön tapaa ajatella ja toimia. Kulttuuri koostuu symboleista, uskomuksista ja käyttäytymiskuvioista, joita tuotetaan ja luodaan. Se ilmenee ihmisten työskentelytavoissa, palveluissa, kohtaamisien ja kokouksien ”seremonioissa”, työskentelyn laadussa ja ehdoissa, elämäntavassa ja arkipuheessa. Kulttuuri ei ole sisäsyntyistä, vaan se opitaan yhteisön elämisen ja toimimisen kautta.

Yksinkertaisimmillaan työturvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan työyhteisön tapaa, jolla se hahmottaa työnsä riskit ja pyrkii varautumaan niihin. Työturvallisuuskulttuuri on kuitenkin nähtävä monitasoisena ilmiönä, jossa yhdistyvät henkilöstön kokemukset ja näkemykset, työyhteisön sosiaaliset ilmiöt ja organisaation toimintaprosessit.

Tärkeä piirre työturvallisuuskulttuurille on organisaation kyky ja tahto ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on, millaisia vaaroja organisaation toimintaan liittyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, sekä kykyä ja tahtoa toimia turvallisesti, ehkäistä vaarojen toteutumista ja edistää turvallisuutta.

Mistä hyvä työturvallisuuskulttuuri rakentuu?

Työturvallisuuden on oltava työyhteisössä aito arvo, jonka tavoitteleminen itsessään motivoi henkilöstöä ja ohjaa sen toimintaa. Hyvä yhteisöllisyys työpaikalla luo ja tuottaa työturvallisuutta, yhteenkuuluvaisuutta ja auttaa hahmottamaan työympäristöä sekä tehostaa tavoitteiden saavuttamista.

Työturvallisuutta on johdettava tavoitteellisesti osana normaalia linjajohtamista. Johtamisella vaikutetaan toimintatapoihin ja asenteisiin kaikilla organisaatiotasoilla. Turvallisuuden on oltava myös päätöksenteossa yhtä tärkeää kuin kustannukset, tuotanto, laatu ja kannattavuus.

Kun henkilöitä johdetaan toimimaan turvallisesti, sovittujen pelisääntöjen mukainen toimintatapa siirtyy myös muihin asioihin. Hyvän pohjan turvalliseen toimintaan työpaikalla antaa lakien ja säädösten noudattamisen pakollisuus. Turvallisuuden ymmärtäminen velvoitteiden ja sääntöjen noudattamiseksi voi olla hyödyllistä myös joissakin hätätilanteissa, joissa on toimittava nopeasti.

Jotta työntekijä voisi ymmärtää työhön liittyviä vaaroja ja kokea voivansa vaikuttaa organisaation työturvallisuuteen, hänen on ensin pystyttävä hallitsemaan omaa perustyötään. Turvallisuudessa ei ole ainoastaan kyse asenteista vaan myös ilmiöiden ja tapahtumien ymmärtämisestä.

Työturvallisuuden arvioinnilla ja kehittämisellä on suuri merkitys. Onnettomuuksien, erilaisten virheiden ja vahinkojen välttämiseksi, tuotannon ja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi sekä eri sidosryhmien luottamuksen ansaitsemiseksi työturvallisuudesta on huolehdittava aktiivisesti.

Vastoin yleistä luuloa turvallisuuden parantaminen ei vaadi isoja investointeja, vaan toiminta- ja johtamistapamuutoksia.

Kirjoittaja Markku Tolvanen,asiantuntija, vastuualueina teollisuusryhmä, metsäala, paperiteollisuus, puuteollisuus Työturvallisuuskeskus TTK, markku.tolvanen@ttk.fi, 040 5124 124
Kirjoittaja Markku Tolvanen,asiantuntija, vastuualueina teollisuusryhmä, metsäala, paperiteollisuus, puuteollisuus
Työturvallisuuskeskus TTK, markku.tolvanen@ttk.fi, 040 5124 124

Info
Mistä lisätietoa?
Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016: Ennakoiva turvallisuuskulttuuri – tapa onnistua -alueseminaareja (maksuttomia)
http://www.ttk.fi/tyoturvallisuuspaiva
Työturvallisuuskeskus TTK
http://www.ttk.fi
http://www.facebook.com/tyohyvinvointi
http://www.linkedin.com/company/the-centre-for-occupational-safety

 
Kuva: Sami Kulju

Työryhmä ratkaisee

”Gutenbergin aikakausi on ohi” – lainatakseni Tapani Ruokasen toteamusta Helsingin Graafisen Klubin 90-vuotisjuhlien juhlapuheessa. Mitä sitten tilalle?

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä pohti viestintäalalle ratkaisuja tähän tilanteeseen. Mitä työryhmä sitten ehdotti? Ehdotukset koskivat pääsääntöisesti digitaalisen median kehittämistä ja sen aseman varmistamista toimintatapana. Gutenbergiläisyydestä ei ollut mainintaa, vaan arvonlisäveroa ehdotettiin pudotettavan digitaalisilta palveluilta samaan tapaan kuin painetuilla tuotteilla eli 24 prosentista 10 prosenttiin. Tämä ehkä nopeuttaa painettujen tuotteiden alasajoa entisestään.

Yleisradion asemaa haluttiin muuttaa enemmän osto- ja jakeluorganisaatioksi, jolloin omaa tuotantoa olisi vähennettävä. Postin asema jakelussa pitäisi turvata monipuolistamalla jaettavaa. Lisäksi kaivattiin valtion tukea alan voimakkaan muutoksen ylimenokauden helpottamiseksi. Ehdotettiin myös mainonnan ja markkinoinnin sääntelyn muuttamista itsesäätelyn suuntaan. Haluttiin tekijänoikeuksien laajempaa ja vapaampaa käyttöä sekä koulutuksen supistamista ja sisällöltään tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Työryhmän ehdotukset eivät sisältäneet mitään merkittävää ideaa alamme tulevaisuuden pelastamiseksi. Pitäydyttiin turvallisesti digitaalisessa maailmassa tai uuden bisneksen luomisessa.

Painamisen on haettava itse tulevaisuutensa ja toimintaympäristönsä. Väite, että painaminen ei koskaan lopu, pitää paikkansa. Painopistealue lehtien ja kirjojen painamisesta muuttuu yhä enemmän pakkausten painamiseen, ehkä mainospainaminen myös hieman kasvaa. Funktionaalinen painaminen on edelleen se osa-alue, jossa kasvua tapahtuu, ja se myös tarvitsee lisää uusia ideoita. Painettava elektroniikka on aivan liiketoiminnallisen kannattavuuden kynnyksellä. Myös innostus vanhaan kulttuuriin saattaa tilapäisesti helpottaa painoalan ongelmia, aletaan taas suosia esimerkiksi painettuja kirjoja. Äänilevypuolella paluu vinyylilevyihin oli pieni piristysruiske muuten niin ankeaan levybisnekseen.

Uutena osa-alueena voisi toimia 3D-tulostaminen, jolla oikeastaan ei ole omaa paikkaa teollisuudessa. Toisaalta se voi toimia myös hajautettuna omatarvetulostuksena eri alan yrityksissä, ainakin aluksi. Näinhän painoalankin kehitys kulki, vaikka digitaalinen painaminen palautti osan printtaamisesta takaisin yrityksiin. Tälle alueelle on luotava hyvät ja toimivat asiakaspalvelukonseptit. Tarkoitan tulostamista sekä perinteisesti että 3D-maailmassa.

Gutenbergiläisyys on mitä suurimmassa määrin museoitavaa tekniikkaa. Alan museoiden onkin pikaisesti kerättävä käytöstä poistuvaa nykytekniikkaa. Suomessa on muutama korkeatasoinen alamme tekniikkaa säilyttävä museo, joissa panostetaan koneiden ja laitteiden säilyttämiseen. Onhan kirjapainotaito ollut keskeinen tekijä Suomen kehittymisessä merkittäväksi teollisuusvaltioksi. Digitalisaation avulla kehitymme palveluyhteiskunnaksi, jonka tärkeänä osana on media-ala.

MDU Golfmestaruuskisat 2016

Tervetuloa kisaamaan MDU:n Golfmestaruudesta lauantaina 28. toukokuuta 2016. Paikkana on Yyteri Golf Links, Pori.
Tasoituksellinen pistepogey 18 reikää, max. pelitasoitus 36. Erikoispalkinnot: lähimmäs lippua ja paras scratch-tulos.

Kilpailumaksu 50 €, sis. greenfeen, tuloslaskennan, noutopöytälounaan, saunan pyyhkeineen, kärryt sekä range-poletin.

Ilmoittautumiset Yyteri Golfin caddie masterille to 12.5. mennessä puh. 02 6308 320. Tiedustelut: Satakunnan Graafinen Kilta ry Pentti Riitahaara, puh. 044 317 1045, Vesa Holopainen 050 438 0932

KUTSU Mediaunioni MDU ry:n yhdistyskokoukseen

Tervetuloa Mediaunioni MDU ry:n sääntömääräiseen yhdistyskokoukseen!
Aika: lauantai 9.4.2016 klo 12
Paikka: Sokos Hotelli Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:n määräämät asiat sekä hallituksen esittämät asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tulee hänen ilmoittaa siitä hallitukselle 14.3.2016 mennessä. Ennen kokousta tarjolla lounasbuffet klo 11. Ilmoittaudu lounaalle jäsensivujen lomakkeella 24.3.2016 mennessä.

Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan yksi paikka MDU:n Drupa 2016-messumatkalle 2.-6.6.2016. Matkan tarkemmat tiedot löytyvät jäsensivuilta. Kokousmateriaali ja virallinen kokouskutsu löytyvät 24.3.2016 mennessä MDU:n jäsensivuilta www.mediaunioni.fi -> jäsensivut. Niille jäsenille, joiden ei ole mahdollista kirjautua jäsensivuille, lähetämme pyynnöstä kokousmateriaalin postitse.

Mediaunioni MDU ry hallitus